POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Aplikacji (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny i nie stanowi również źródła obowiązków Użytkowników. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii), lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem oraz uzyskanych w oparciu o aktywność Użytkownika w Aplikacji jest spółka BASKETFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS 0000862152, NIP 5213908401 (kontakt pod ww. adresem lub adresem e-mail: support@basketfan.com) - zwana dalej „Administratorem". Dane osobowe Użytkowników (oraz rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich Użytkowników) podawane w Aplikacji lub w związku z Rejestracją lub weryfikacją Konta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora:
 1. zawarcie i realizacja Umowy (art 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy) dane osobowe Użytkownika podawane przy rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość); w przypadku weryfikacji przy Rejestracji konta Administrator przetwarza również dane rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru karty płatniczej/ rachunku bankowego w celach związanych z zawarciem Umowy;
 2. nadanie Roli do konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) – w przypadku przypisania Roli, która zgodnie z Regulaminem wymaga przejścia przez Użytkownika procedury weryfikacji; dot. danych wskazanych w Regulaminie
 3. nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji kontaktów z innymi Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) - wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację Regulaminu; dane podawane są dobrowolnie, a ich podanie umożliwia korzystanie z różnych funkcji Aplikacji; Dane podawane przez Użytkownika w ramach korzystania z tych funkcji to: dostęp do galerii lub aparatu telefonu lub mikrofonu – umożliwia dodawanie i publikację zdjęć i filmów z pośrednictwem Aplikacji (informacje o miejscu utworzenia zdjęcia/filmu); dostęp do aktualnej lokalizacji Użytkownika - umożliwia dzielenie się z innymi Użytkownikami aktualną lokalizacją; w przypadku wyrażenia zgody umożliwia przesyłanie informacji o wydarzeniach, ofertach handlowych lub innych Użytkownikach w danej lokalizacji ; podanie preferencji w zakresie ulubionych produktów, zainteresowań, hobby, ulubionych aktywnościach – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody pozwoli na dostosowanie reklam czy produktów Partnerów Operatora (patrz. niżej profilowanie);
 4. postępowanie reklamacyjne (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny/adres email/numer telefonu – w zależności od danych podanych w korespondencji), powód i dane przedmiotu reklamacji – w celach związanych z reklamacją;
 5. marketing produktów lub usług Administratora oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą - marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora - marketing bezpośredni produktów i usług własnych) – w tym celach Administrator nie przetwarza danych Użytkowników poniżej 16 roku życia;
 6. profilowanie w celu optymalnego dopasowania oferty usług i produktów Partnerów biznesowych Administratora (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych) – w tym celach Administrator nie profiluje danych Użytkowników poniżej 16 roku życia;
 7. profilowanie w celach dostosowania Aplikacji do wymagań i preferencji Użytkowników (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych)
 8. zapewnienie bezpieczeństwa Aplikacji i ochrony danych jej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).
Administrator przetwarza niektóre dane osobowe zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, w związku z udostępnianiem za pośrednictwem Aplikacji kalendarza rozgrywek, a następnie jej wyników i relacji z meczy. W przypadku nieposiadania przez takiego zawodnika konta w Aplikacji, Administrator ogranicza przetwarzanie tych danych do pierwszej litery imienia, nazwiska, wieku, przynależności do danej drużyny, statystyk meczowych, pozycji na boisku. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Aplikacji (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Aplikacji.

ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Aplikacji. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział osoby lub podmioty, który technicznie pomagają prowadzić serwis internetowy Administratora oraz Aplikację, w tym np. dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osoby, których dane podlegając przetwarzaniu przez Administratora w związku z Aplikacją przysługuje w każdym czasie prawo do:
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).
Każdy kogo dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, ma on prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Aplikacji oraz obowiązywania Umowy w okresie nie dłuższym niż okres przedawnienia roszczeń wynikający w przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek jakiekolwiek roszczeń Użytkownika, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

INFORMACJE ORAZ OFERTY HANDLOWE

Informacje lub oferty handlowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub jego Partnerów mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą. Administrator zastrzega, że w niektórych przypadkach wyrażenie takiej zgody może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy obejmującej dodatkową usługę oferowaną przez Administratora w ramach Aplikacji.

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, że zarządzana przez niego Aplikacja korzysta z technologii plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies). Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić informacje dostosowane do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” zbieraja informacje o każdej osobie odwiedzającej Aplikację. W Aplikacji wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na urządzeniu końcowym podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Aplikacji, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści. Podczas wizyty Użytkownika w Aplikacji mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Użytkownika, umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Użytkownika. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego. Gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji (również poprzez jedynie przeglądanie dostępnych w niej treści) stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi. Wówczas dane to mogą być uznane za dane osobowe. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie Internetowym i Aplikacji możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika. W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili dany serwis internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie ze stron internetowych należących do innych dostawców usług internetowych. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Serwisu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookie:
1. Google Analytics
Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez wymienione podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w Aplikacji. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w ramach Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Aplikacji.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy przy użyciu dany adresowych (w tym adresu poczty elektronicznej) wskazanych w niniejszej Polityce. Korespondencję od Użytkowników i osób trzecich Administrator przechowuje w celach związanych ze zgłoszonymi naruszeniami Regulaminu, reklamacjami lub innych sprawach, których korespondencja dotyczy. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Administrator – w celu dokonania konkretnych czynności - może zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, itp. celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności.

ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, z uwzględnieniem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio stosuje, w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z Aplikacji, udzielanie dostępu do konta jedynie pod podaniu indywidualnego hasła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki m.in w związku z:
 1. zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora
 2. zmianą narzędzi służących rozwojowi funkcjonalności Aplikacji oraz związku z nowymi rozwiązaniami technologicznych lub technicznych. W przypadku zmiany Operatora Aplikacji Administrator ma prawo przekazać Dane Osobowe przetwarzane mamy prawo przekazać Twoje dane nowemu właścicielowi.