REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „BasketFan”

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie „BasketFan” oraz określa zasady i warunki świadczenia na rzecz Użytkowników Usług drogą elektroniczną, w tym przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem Aplikacji. W celu skorzystania z Aplikacji przez Użytkownika, niezbędna jest wcześniejsza akceptacja warunków korzystania przedstawionych poniżej, a także Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i korzystać z Aplikacji zgodnie z ich postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie powinien korzystać z Aplikacji.

§1.
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia zapiane wielką literą przyjmują następujące definicje:
 1. Aplikacja – aplikacja mobilna (oprogramowanie) o nazwie „BasketFan”, której zainstalowanie na urządzeniu mobilnym oraz założenie Konta pozwala na korzystanie z usług dostępnych za jej pośrednictwem.
 2. Dane – imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Użytkownika, jak również inne dane, które Użytkownik udostępni w ramach korzystania z Aplikacji.
 3. Grupa – kanał komunikacji w Aplikacji pomiędzy członkami Grupy, który posiada własną nazwę, avatar lub opis. Treści znajdujące się na stronie tworzone są przez wszystkich członków grupy.
 4. Konto – indywidualny zespół danych dotyczący określonego Użytkownika (profil) umożliwiający korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do której zastosowanie ma art. 3855 Kodeksu Cywilnego.
 6. Licencja Zawodnika – licencja zawodnika lub licencja okresowa zawodnika w rozumieniu Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
 7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne i inne treści, w tym stanowiące utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, udostępniane przez Operatora i Użytkowników.
 8. Operator – BasketFun sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS 0000862152, NIP 5213908401
 9. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może zaciągać w swoim imieniu zobowiązania zgodnie z prawem właściwym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji.
 11. Rejestracja –ogół czynności, które zobowiązany jest wykonać Użytkownik w celu założenie lub weryfikacji Konta.
 12. Rola – profil Konta Użytkownika, który pozwala zdefiniować i zidentyfikować rodzaj działalności Użytkownika w Aplikacji.
 13. Strona – Strona jest kanałem komunikacji pomiędzy twórcami Strony a Użytkownikami. Istnieją różne rodzaje stron tj. liga, klub, drużyna, produkt/usługa, media, blog.
 14. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Użytkownika z Usług.
 15. Umowa Licencji Użytkownika Końcowego – umowa licencji udzielana Użytkownikowi przez Operatora, o której mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 16. Usługi – ogół usług udostępnionych Użytkownikowi przez Operatora w ramach funkcjonalności Aplikacji, w szczególności usługi, o których mowa w § 3 Regulaminu, stanowiące usługi świadczone droga elektroniczną w rozumieniu przepisów UŚUDE.
 17. Ustawa o Prawie Autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 18. UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 19. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji. (Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do zaciągania zobowiązań, może założyć Stronę zarządzaną przez Użytkownika mającego upoważnienie do reprezentowania danej osoby prawnej.)
 20. Użytkownika Child – osoba fizyczna, która nie ukończyła 13 roku życia, w imieniu której wszelkich czynności, w tym rejestrację, weryfikację Konta, reklamacje, wypowiedzenia Umowy dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 21. Warunki Techniczne – ogół warunków technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji, a opisanych w Regulaminie, w tym w szczególności w § 6 Regulaminu.
 22. Zgłoszenie – wystosowane za pośrednictwem formularza w Aplikacji lub poczty elektronicznej zgłoszenie reklamacji, naruszenia Regulaminu lub praw autorskich.

§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne (w tym w szczególności urządzenia takie jak telefony komórkowe, smartfony, tablety itp.) spełniające Warunki Techniczne.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów UŚUDE.
 3. Aplikacja umożliwia korzystanie z Usług.
 4. Aplikacja przeznaczona jest do korzystania w języku polskim. Korzystanie z Aplikacji w innych językach jest możliwe pod warunkiem ich dopuszczenia przez Operatora.
 5. Użytkowników małoletnich, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia, przy akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, jak również przy składaniu innych oświadczeń woli w ramach korzystania z Aplikacji, reprezentują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia, która ukończyła trzynasty rok życia, ale nie ukończyła szesnastego roku życia, akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, jak również składanie innych oświadczeń woli w ramach korzystania z Aplikacji, wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. W przypadku korzystania z Aplikacji przez Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mającą zdolność do zaciągania zobowiązań, Użytkownik taki jest zobowiązany zapewnić, że oświadczenia woli w imieniu takiego Użytkownika oraz korzystanie z Aplikacji na rzecz takiego Użytkownika dokonuje się przez upoważnioną do tego osobę. Dane dostępowe do Aplikacji mogą być udostępniane wyłącznie takiej upoważnionej osobie.
 7. Aplikację można pobrać ze źródeł dedykowanych dla systemów operacyjnych iOS oraz Android, czyli odpowiednio:
  1. Apple Store – dla urządzeń mobilnych z systemem iOS wersja 12.1 bądź nowsza,
  2. Google Play – dla urządzeń mobilnych z systemem Android wersja 7.0 bądź nowsza,
  3. z innych źródeł wskazanych przez Operatora.
 8. Pobranie i instalacja Aplikacji na urządzeniu mobilnym są bezpłatne.
 9. Wszelkie prawa do Aplikacji (w tym w szczególności do jej layoutu, silnika graficznego, struktury Aplikacji i innych rozwiązań informatycznych) przysługują Operatorowi. W ramach Aplikacji mogą być udostępniane Materiały, do których prawa przysługują Partnerowi lub Użytkownikom. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, użycie Aplikacji lub jej elementów w jakikolwiek inny sposób niż korzystanie z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi naruszenie tychże praw i może skutkować zastosowaniem przez Operatora stosownych środków ochrony prawnej.
 10. Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikom w formie elektronicznej. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Aplikacji.

§3.
WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkowników jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. pobranie i instalacja Aplikacji mogą nastąpić jedynie za pośrednictwem źródeł dedykowanych dla systemów operacyjnych iOS lub Android tj.:
   1. Apple Store – dla urządzeń mobilnych z systemem iOS wersja 12.1 bądź nowsza,
   2. Google Play – dla urządzeń mobilnych z systemem Android wersja 7.0 bądź nowsza; lub
   3. innych źródeł wskazanych przez Operatora;
  2. do poprawnego pobrania i instalacji Aplikacji jak również Rejestracji koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego urządzenia mobilnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej oraz łącza z siecią internetową;
  3. do korzystania z Aplikacji koniecznym jest:
   1. prawidłowe tj. zgodne z Warunkami Technicznymi pobranie i instalacja Aplikacji,
   2. posiadanie przez Użytkownika łącza z siecią internetową poprzez usługę transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej udostępnianą przez Podmiot trzeci,
   3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W przypadku pobrania Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej w ust. 1, Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za funkcjonowanie Aplikacji. Operator nie udziela uprawnienia do korzystania z Aplikacji, jeżeli została ona pobrana z innych źródeł niż wskazane powyżej w ust. 1.
 3. Usługa dostępu do Internetu nie jest usługą świadczoną przez Operatora i jest dostarczana przez inne podmioty. Użytkownik powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Aplikacji.
 4. Operator informuje, że prawidłowe działalnie Aplikacji lub usług, o których mowa w ust. 1 c., może wymagać aktywacji bądź korzystania z usług świadczonych przez inne niż Operator Podmioty. Zasady świadczenia usług określane są przez Podmioty trzecie świadczące takie usługi.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zbierane przez inne niż Operator podmioty świadczące usługi, których aktywacja bądź korzystanie z nich jest konieczne dla prawidłowego działania Aplikacji. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.

§4.
USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik może nieodpłatnie, bez konieczności posiadania Konta i dokonywania Rejestracji zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Użytkownik posiadający Konto może nieodpłatnie wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 oraz:
  1. uzyskiwać dostępu do Materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Aplikacji;
  2. korzystać z funkcji wyszukiwania polegającej na umożliwieniu Użytkownikom zdalnego wyszukiwania Materiałów i wyświetlania ich w Aplikacji;
  3. przechowywać oraz rozpowszechniać Materiały za pośrednictwem Aplikacji w ramach świadczonej przez Operatora usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi zasobów systemu teleinformatycznego;
  4. korzystać z funkcji społecznościowych za pośrednictwem Aplikacji, umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, a także udział w dyskusjach online poprzez publikowanie swoich opinii, uwag, rozpoczynanie rozmów, udzielanie porad, dyskusji z innymi Użytkownikami na tematy związane z koszykówką;
  5. korzystać z usługi kontaktu polegająca na możliwości wysłania informacji lub zapytania do Operatora lub Partnera;
  6. inne czynności, które będą możliwe do wykonania w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 3. Poprzez Aplikację Operator udostępnia Użytkownikom różnorodne Usługi, w tym: fora dyskusyjne, funkcjonalności społecznościowe, jak również możliwość uzyskiwania dostępu lub publikowania Materiałów, w szczególności informacji o wydarzeniach ze świata koszykówki (m.in. o wynikach i przebiegu meczów, terminarzach wydarzeń, informacje o ligach, drużynach i zawodnikach), treści reklamowych, a także materiałów szkoleniowych. Usługi te, w tym ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje, podlegają niniejszemu Regulaminowi.
 4. W Aplikacji Użytkownik może utworzyć swoją Stronę lub Grupę użytkowników. W toku tworzenia nazw i oznaczeń identyfikujących Strony lub Grupy zabrania się używania nazw lub oznaczeń, które mogą wprowadzić innych Użytkowników w błąd co do charakteru danej Strony lub Grupy. W szczególności zabrania się używania nazw, firm lub oznaczeń (logo): klubów, drużyn, organizacji sportowych oraz innych Podmiotów lub osób trzecich do posługiwania się, którymi Użytkownik nie jest uprawniony.
 5. Założenie w Aplikacji Strony będącej oficjalną stroną i wizytówką klubu, drużyny lub innego Podmiotu wymaga przeprowadzenia procesu weryfikacji uprawnień Użytkownika do działania w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu Strona ma być dedykowana. W zależności od formy prawnej Podmiotu Użytkownik będzie zobowiązany do dostarczenia stosownych dokumentów.
 6. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie zarejestrowanego konta. Użytkownik rejestrując Konto wybiera swoją Rolę, tj. Rolę fana koszykówki, Rolę zawodnika amatorskiego, Rolę zawodnika profesjonalnego, Rolę dziennikarza, Rolę trenera oraz Rolę managera sportowego. Procedurę przypisania danej Roli określa niniejszy Regulamin.
 7. Poprzez Aplikację Operator świadczy również usługi reklamowe polegające na emisji produktów reklamowych w Aplikacji, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o narzędzia internetowe (np. banner, boksy reklamowe itp.).
 8. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie wiadomości do Użytkownika bezpośrednio z poziomu Aplikacji (powiadomień „push”) lub na geolokalizację. Użytkownik może w każdej chwili zmienić powyższą zgodę z poziomu ustawień systemowych. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji, jednakże może skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności Aplikacji, która wykorzystuje powiadomienia „push” lub geolokalizację.

§5.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Umowa między Operatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego.
 3. W ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownicy będą zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej bieżącego funkcjonowania, w tym Użytkownicy nie będą wprowadzać treści powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będą korzystać lub instalować złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Aplikacji, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych w Aplikacji, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Aplikacji, za wyjątkiem działań, na które wyraźnie zezwala właściwe prawo;
  2. korzystania z Aplikacji i urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym takim osobom praw;
  3. korzystania z wszelkich Materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji w zakresie wynikającym z Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego oraz w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa.
 4. Przy korzystaniu z Aplikacji oraz Usług Użytkownik zobowiązuje się ponadto do powstrzymania się od następujących działań:
  1. korzystania z Aplikacji oraz Usług na potrzeby udziału w konkursach, piramidach finansowych, łańcuszkach, rozsyłania wiadomości-śmieci, spamu albo powielanych lub niechcianych wiadomości (komercyjnych lub innych), czy też korzystania z Aplikacji oraz Usług w inny sposób z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
  2. szkalowania, znieważania, dręczenia, prześladowania, zastraszania innych osób lub naruszanie ich praw (np. prawa do prywatności, wizerunku lub innych dóbr osobistych) w inny sposób;
  3. przechowywania lub rozpowszechniania Materiałów chronionych prawami własności intelektualnej osób trzecich, w tym m.in. prawem autorskim i prawem o znakach towarowych, do których Użytkownik nie posiada praw lub nie uzyskał zgody na ich wykorzystywanie w taki sposób;
  4. wysyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki bądź podobne oprogramowanie, które może zakłócać działanie innego komputera lub narażać osoby trzecie na szkodę lub naruszenie ich praw;
  5. fałszowania lub usuwania informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak nazwiska autorów, odpowiednie informacje prawne lub etykiety źródła oprogramowania bądź innych materiałów zawartych w wysyłanym pliku;
  6. publikowanie hiperłączy lub innych odesłań do materiałów, informacji i plików określonych w punktach a – f;
  7. ograniczania innym Użytkownikom możliwości korzystania z Aplikacji lub Usług;
  8. podszywania się pod osoby trzecie, w tym tworzenie fałszywych tożsamości;
  9. gromadzenia lub zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym ich adresów e-mail;
  10. reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek produktów lub usług do celów związanych z działalnością gospodarczą, chyba że odrębne warunki korzystania z danych Usług wyraźnie zezwalają na wysyłanie takich wiadomości.
 5. Operator umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, w tym treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz przepisy obowiązującego prawa. W treści takiego zgłoszenia, należy podać co najmniej dane Użytkownika dokonującego zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Materiały lub działania, których dane zgłoszenie dotyczy w sposób umożliwiający ich identyfikację przez Operatora.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do przeglądania Materiałów i wszelkich treści zamieszczanych przez Użytkowników za pomocą Aplikacji, oraz do ich usuwania.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do jednej lub wszystkich Usług w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto, Operator wyśle komunikat o zablokowaniu Użytkownika na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail.
 8. Operator jest uprawniony do rozpowszechniania za pośrednictwem Aplikacji informacji na temat działalności Operatora oraz innych Podmiotów, w tym również ofert promocyjnych i reklam. Powyższe informacje są traktowane jako element Aplikacji, a korzystając z Aplikacji i akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem Aplikacji oraz na używanie Aplikacji dla celów marketingu bezpośredniego przez Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Operator zastrzega, iż w przypadku korzystania z Aplikacji z użyciem sieci internetowej w następstwie usługi transmisji danych świadczonej przez Podmioty trzecie, nie będzie ponosił on odpowiedzialności za wadliwe działanie Aplikacji będące następstwem wadliwej realizacji tejże usługi.
 10. Operator informuje, iż instalacja dostarczanych aktualizacji Aplikacji może być konieczna do prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Operator rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu, w tym za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple Store.
 11. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

§6.
MATERIAŁY UŻYTKOWNIKÓW

 1. Operator nie rości sobie prawa własności do Materiałów przechowywanych, zwielokrotnianych, przekazywanych lub rozpowszechnianych przez Użytkowników (w tym ich opinii i sugestii) za pośrednictwem Aplikacji. Jednakże Użytkownik, który w Aplikacji przechowuje, zwielokrotnia, przekazuje lub rozpowszechnia Materiały (w tym w szczególności wyniki sportowe, zdjęcia, komentarze), udziela Operatorowi, zgody na korzystanie z Materiałów przez czas nieokreślony w związku z prowadzoną przez Operatora działalnością (w tym, m.in. w związku ze świadczonymi Usługami), które to pozwolenie obejmuje, m.in. prawa wyświetlania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, utrwalania i tymczasowego zwielokrotniania w pamięci urządzenia mobilnego, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatowania Materiałów, a także do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; oraz do publikowania nazwiska lub pseudonimu Użytkownika w połączeniu z Materiałami, oraz prawo do udzielania sublicencji na takie prawa każdemu z dostawców Usług oraz innym Użytkownikom.
 2. Za wykorzystanie Materiałów w sposób tutaj opisany nie przysługuje Użytkownikowi żadne wynagrodzenie. Operator nie ma obowiązku korzystać z Materiałów i może usunąć każdy Materiał w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z Materiałów w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

§7.
KONTROLA TREŚCI

 1. Operator zastrzega sobie prawo do kontroli Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i usuwania z Aplikacji treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 2. Za Materiały sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem będą uważane w szczególności takie, które:
  1. naruszają dobra osobiste osób trzecich lub zagrażają naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmują działania spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw;
  3. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
  4. propagują przemoc i agresję;
  5. propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki oraz/lub pornografię;
  6. rozpowszechniają treści reklamowe lub promocyjne wbrew obowiązującym Użytkownika Regulaminem i innymi umowami;
  7. rozpowszechniają materie naruszających (bądź zagrażające) prawom własności intelektualnej przysługującym osobom trzecim;
  8. naruszają jakiekolwiek prawa przysługujące Operatorowi;
  9. rozpowszechniają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.;
  10. rozpowszechniają dane informatyczne zawierające wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
  11. rozpowszechniają treści naruszające zasady współżycia społecznego;
  12. rozpowszechniają wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne lub naruszające powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  13. rozpowszechniają spam.
 3. W razie stwierdzenia przez Operatora istnienia podstaw do usunięcia Materiałów, Operator może usunąć Materiał i nie jest zobowiązany do uzasadnienia tej decyzji Użytkownikowi.
 4. Usunięcie Materiałów nie uprawnia Użytkownika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności powtarzającego się publikowania przez Użytkownika Materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Operator według swojego wyboru uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika lub jego zablokowania na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta.
 6. W razie stwierdzenia przez Operatora istnienia podstawy do zablokowania Konta na podstawie ust. 5 powyżej, Użytkownik może zostać poproszony przez Operatora do przedstawienia swojego stanowiska. Operator zawiesi wykonywanie Usług dotyczących Konta do czasu wyjaśniania powyższych okoliczności z Użytkownikiem. W razie stwierdzenia przez Operatora braku naruszeń dających podstawę do zablokowania lub usunięcia Konta, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. W przeciwnym razie Operator usunie Konto.
 7. Użytkownik zostanie powiadomiony o zablokowaniu lub usunięciu jego Konta na adres e-mail podany przez Użytkowania w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie lub usunięcie Konta oznacza wypowiedzenie Umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Powyższe nie wyklucza wykonywania przez Operatora swoich uprawnień wynikających z prawa, w szczególności z UŚUDE.

§8.
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w ramach Aplikacji konieczne jest dokonanie Rejestracji. Bez Rejestracji Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług w ograniczonym zakresie.
 2. Proces Rejestracji obejmuje podanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji następujących danych:
  1. imię i nazwisko (pola wymagane)
  2. adres e – mail (pole wymagane)
  3. hasło (wymagane, minimum 8 znaków, 1 duża litera, 1 cyfra lub znak specjalny)
  4. płeć (do wyboru opcje: kobieta, mężczyzna, nie podawaj)
  5. data urodzenia (pole wymagane)
  6. lokalizacja (pole niewymagane, pobierana dane to: miejscowość, kraj, województwo oraz ewentualnie współrzędne geograficzne pobrane z GPS, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Współrzędne są zapisywane w taki sposób, aby nie można było dokładnie zlokalizować urządzenia – znacząco zmniejszana jest dokładność pomiaru);
 3. Użytkownik, wraz z podaniem danych, składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz o zapoznaniu się z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie w Aplikacji odpowiedniego pola. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 4. Aktywacja konta polega wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego wysłanego na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, po otrzymaniu przez Operatora formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta bezpośrednio po aktywowaniu konta.
 5. W przypadku osób posiadających konto w serwisie Facebook, Google lub Apple podanie Danych i Rejestracja może nastąpić poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie Facebook, Google lub Apple, za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w Aplikacji. W takim przypadku w procesie Rejestracji zostaną użyte imię i nazwisko oraz adres e-mail przypisany do konta w serwisie Facebook, Google lub Apple, Użytkownik zaś samodzielnie musi uzupełnić pozostałe Dane.
 6. Operator uprawniony będzie do umożliwienia Użytkownikom złożenia za pośrednictwem Aplikacji innych niż wymienionych wyżej oświadczeń.
 7. Poprawne ukończenie wszystkich czynności będzie skutkowało utworzeniem dla Użytkownika Konta, umożliwiającego realizację przez Operatora Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku Użytkownika Child rejestracji dokonuje w imieniu Użytkownika Child jego rodzic lub opiekun prawny. Dla założenia Konta Użytkownikowi Child wymagana jest weryfikacja osoby działającej w imieniu Użytkownika Child.
 9. Rejestracja Użytkownika między 13 a 16 rokiem życia wymaga jej potwierdzenia przez rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 10. Weryfikacja konta Użytkownika Child oraz konta Użytkownika między 13 a 16 rokiem życia przebiega w oparciu o wysłanie kodu weryfikacyjnego na adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika. Wprowadzenie kodu jest niezbędne dla ukończenia weryfikacji konta Użytkownika.
 11. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie na Konto odbywa się przy użyciu następujących Danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym: adres e-mail (login) oraz hasło.
 12. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 13. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji dokonać zmiany Danych.
 14. Podanie przez Użytkownika Danych jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
  1. podane Dane są zgodne z rzeczywistością;
  2. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji Danych w przypadku ich zmiany;
  3. Użytkownik zobowiązuje się podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Konta.
 15. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Operatora o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie Danych umożliwiających dostęp do Kont Użytkowników, w następstwie naruszenia przez Użytkowników zobowiązania, o którym mowa w ust. 8 c. powyżej.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość Danych podanych przez Użytkownika.

§9.
PROFILE KONTA – ROLA

W ramach utworzonego Konta, Użytkownik dokonuje wyboru jednej z proponowanych Ról, która będzie identyfikowała jego aktywność w Aplikacji:
 1. Rola fana koszykówki
 2. Rola zawodnika amatorskiego
 3. Rola zawodnika profesjonalnego: przypisanie Użytkownikowi Roli zawodnika profesjonalnego wymaga poprawnego ukończenia Rejestracji, posiadania aktualnej Licencji zawodniczej oraz przejścia procesu weryfikacji; Weryfikacja konta polega na udostępnieniu Operatorowi numeru Licencji zawodniczej oraz wyrażenia zgody na weryfikację numeru i danych zawodnika u organizatora rozgrywek, w których zawodnik bierze udział.
 4. Rola dziennikarza
 5. Rola trenera
 6. Rola managera sportowego

§10.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych niż Operator Podmiotów, z których korzysta Użytkownik, i którzy są dostawcami usług, aplikacji i serwisów internetowych niezwiązanych z Aplikacją.
 3. Operator nie odpowiada za poprawność i zgodność ze stanem rzeczywistym wszelkich informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkownika. Zastrzega się, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkowników podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Aplikacji.
 4. Wszelkie działania w Aplikacji dokonane z użyciem danego Konta są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego do tego Konta Użytkownika lub przez osobę upoważnioną przez Użytkownika.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z Aplikacją, które zostały spowodowane działaniem Użytkownika, w tym w wyniku zaniedbania Użytkownika, podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych Danych lub jego działaniem niezgodnym z Regulaminem, innymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie lub z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu jakichkolwiek treści w Aplikacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku, gdyby jakikolwiek Podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych treści w Aplikacji, Użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Operatora wstąpić na miejsce Operatora, zwalniając go jednocześnie z długu względem Podmiotu, który wystąpił z roszczeniami. W przypadku, gdyby Operator uczynił już zadość takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Operatorowi poniesionych z tego tytułu przez Operatora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich są bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących korzystania lub zamieszczenia określonych treści w Aplikacji.
 7. W przypadku zawiadomienia Użytkownika o toczących się przeciwko Operatorowi postępowaniach związanych z zamieszczonymi przez tego Użytkownika w Aplikacji treściami, Użytkownik zobowiązuje się do wstąpienia do tychże postępowań w miejsce Operatora.
 8. Jeżeli Umowa została zawarta przez Użytkownika nie będącego Konsumentem ani podmiotem wskazanym w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem zdania następnego, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika w zakresie maksymalnie dozwolonym przez obowiązujące prawo, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej. W przypadku, w którym z wyłącznej winy Operatora dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Operatora w zakresie rozpowszechnienia materiałów reklamowych Użytkownika posiadającego Konto Partnera Biznesowego, Operator jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez takiego Użytkownika w zakresie nierozpowszechnionych lub nienależycie rozpowszechnionych materiałów reklamowych tego Użytkownika.

§11.
UMOWA LICENCJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie funkcjonalności udostępnianych przez Operatora.
 2. Udzielenie uprawnień, o których mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia Umowy Licencji Użytkownika Końcowego bądź udzielenia sublicencji do korzystania z Aplikacji.
 4. Umowa Licencji Użytkownika Końcowego zostaje udzielona na okres nieoznaczony. Operator zastrzega, iż w przypadku wypowiedzenia Umowy w jakimkolwiek trybie, Umowa Licencji Użytkownika Końcowego wygasa.
 5. Umowa Licencji Użytkownika Końcowego uprawnia do korzystania z Aplikacji w zakresie udostępnionych funkcjonalności Aplikacji na następujących wskazanych niżej polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie Aplikacji do pamięci urządzenia mobilnego,
  2. utrwalenie w pamięci urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie Aplikacji oraz Materiałów na urządzeniu mobilnym,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci urządzenia mobilnego, w sposób i zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji,
 6. Operator zastrzega, iż w ramach Umowy Licencji Użytkownika Końcowego Użytkownik bez pisemnej zgody Operatora nie jest uprawniony do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, poza przypadkami określonymi w art. 75 ust. 2 pkt 3 Prawa Autorskiego
  2. badania i testowania funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad, poza przypadkami określonymi w art. 75 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego,
  3. uzyskiwania informacji, w sposób inny niż od Operatora, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji, poza przypadkami określonymi w art. 75 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego,
  4. rozpowszechniania i udostępniania Aplikacji osobom trzecim.
 7. Naruszenie powyższych postanowień będzie uznawane za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Umową i będzie uprawniało Operatora do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku zastosowanie będą miały również postanowienia ust. 4.
 8. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Aplikacji są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie ww. oznaczeń pojawiających się w Aplikacji. Wszelkie użycie ww. oznaczeń, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Operator wyrazi na piśmie uprzednią zgodę na ich użycie. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Operatora lub inne uprawnione Podmioty.

§12.
REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji lub Usług, w szczególności nieprawidłowego działania Aplikacji.
 2. Reklamację, o której mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącą działania Aplikacji rozpatruje Operator na podstawie Zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika;
  2. zwięzły opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  3. wskazanie daty, w której powstały okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji;
  4. treść żądania reklamującego Użytkownika.
 4. Zgłoszenia powinny być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: support@basketfan.com.
 5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia reklamacji Operator rozpatrzy Zgłoszenie i powiadomi reklamującego Użytkownika o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji.

§13.
CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 2. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie przez Użytkownika poprzez usunięcie Konta oraz odinstalowanie Aplikacji. W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta za wypowiedzenie Umowy będzie uważane odinstalowanie Aplikacji.
 3. Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, w drodze oświadczenia przesłanego Użytkownikowi na podany w czasie Rejestracji adres e-mail. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie może zostać poprzedzone zablokowaniem Konta Użytkownika przez Operatora.
 4. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji w drodze jednostronnego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na adres Operatora). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej.

§14.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Operator informuje, że przetwarza dane osobowe swoich Użytkowników w zakresie niezbędnym do:
  1. wykonania Umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operator,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz marketingu bezpośredniego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez cały czas wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie marketingu bezpośredniego dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź utraty aktualności.
 4. W stosunku do danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W niektórych przypadkach Operator przetwarza dane osobowe również na podstawie odrębnej zgody. W takich przypadkach przysługuje również prawo do wycofania zgody, co jednak nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Operator powierza do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stałe współpracuje, a które odpowiadają za obsługę informatyczną. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z Operatorem są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora znajdują się w Polityce prywatności.

§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest do rozwiązania Umowy i zaprzestania korzystania z Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji z pominięciem potwierdzenia zapoznania się i akceptacją zmian będzie jednoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.
 3. Do Umów zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Operatorem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji podlegają prawu polskiemu.
 7. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.